Årsmøte 2018

Publisert av Geir Ove Nordli den 16.01.20.
REFERAT ÅRSMØTE 2018 !!Sted: Pizzanini, Hamar
Dato/tid: Tirsdag 27. februar 2018 kl 19.00 !
!S
ak 1 Åpning
Reidar B Melhuus ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. !!Sak 2 Konstitusjon
a) Godkjenning av innkalling – Facebook og sms til medlemmer: Godkjent
b) Godkjenning av dagsorden – Godkjent
c) Valg av møtedirigent – Reidar B Melhuus
d) Valg av møtereferent – Kjell Arne Sunde
e) Valg av 2 møtevitner – Birger Olden og Peter Olstad !!Sak 3 Årsberetning
Kjell Arne leste gjennom årsberetningen. -Årsberetning enstemmig godkjent.
!!S
ak 4 Regnskap
Geir Ove Nordli gikk gjennom regnskapet -Regnskap enstemmig godkjent.
!!S
ak 5 Aktivitetsplan
Reidar gikk gjennom aktivitetsplanen -Aktivitetsplan enstemmig godkjent.
!!S
ak 6 Kontingent
Medlemskont er på kr. 400 (vedtatt på landsmøtet 2017), som betales direkte til forbundet (som
også sender ut giro). Lokalforeningen får så 250 kr av kont for sine lokale medl refundert fra forb.
Foreningen v/årsmøtet har anledning til å kreve inn en lokal tilleggskontigent.
-Vedtak: Beholdes som den er.
!S
ak 7 Budsjett
Ble gjennomgått av Geir Ove Nordli. -Budsjett enstemmig godkjent !
Sak 8 Innkommende forslag -Ingen innkomne forslag !!Sak 9 Valg !
Etter valget ble styret som følger: !
Verv Par/oddetallsår Navn Valgt for ____
Leder Partall Reidar Bjørn Melhuus 2018-20 (gjenv for 2 nye år)
Nestleder Oddetall Knut Arne Westby 2017-19 (ikke på valg)
Kasserer Partall Geir Ove Nordli 2018-20 (gjenv for 2 nye år)
Sekretær Oddetall Kjell Arne Sunde 2017-19 (ikke på valg)
Styremedlem Partall Tor Sørensen 2018-20 (valgt for 2 år)
Styremedlem Oddetall Klaus Johansen 2017-19 (ikke på valg)
Styremedlem Partall Paal Ravnaas 2018-20 (valgt for 2 år) !
Rolf Jensen og Anna Kristine Slåttbakken gikk ut av styret før perioden var over. NVIO Hamar
takker for innsatsen.
Valgkomite (3 pers):
Roy Wollebæk -ikke på valg – sitter til 2019.
John Egil Haugen -valgt – sitter til 2020.
Jan Egil Jensen -valgt – sitter til 2021. !
Revisor: Jo Petter Ydstie (gjenvalgt for ett år) !
Alle verv ble enstemmig valgt. !!Sak 11 Avslutning
Reidar B Melhuus hevet årsmøtet kl. 19.50 !!
Referent
Kjell Arne Sunde !
Signerte protokollen: Birger Olden og Peter Olstad !!
Etter at det formelle årsmøtet var avsluttet, ble det pizza/drikke på foreningens regning.
18 personer tilstede på årsmøtet.